حضرت محمد(ص): فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از تفکر نیست

درباره دانشکده