هر چه دانش آدمی زیادتر گردد، توجهش به نفس خویش فزونی می یابد و در راه تربیت و اصلاح آن کوشش خود را به کار می گیرد. حضرت علی(ع)

درباره دانشکده