آرشيو فرم هاي چهار گانه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 11 اسفند 1388 09:51

 
 
 
 
فعالیتهای آموزشی گروه خون شناسی وبانک خون
 
در نیم سال اول 88-1387
 
فرم شماره 1- لیست دروس ارائه شده گروه 
فرم شماره 3 -برنامه تدریس اعضاء هيات علمي گروه 
فرم شماره 4 - برنامه تفصيلي گروه 
 
فعالیتهای آموزشی گروه در نیم سال دوم 88-1387
 
فرم شماره 1- لیست دروس ارائه شده گروه 
فرم شماره 3 -برنامه تدریس اعضاء هيات علمي گروه 
فرم شماره 4 - برنامه تفصيلي گروه 
 
فعالیتهای آموزشی گروه در نیم سال اول 89-1388
 
فرم شماره 1- لیست دروس ارائه شده گروه 
فرم شماره 3 -برنامه تدریس اعضاء هيات علمي گروه 
فرم شماره 4 - برنامه تفصيلي گروه 
 
فعالیتهای آموزشی گروه در نیم سال دوم 89-1388
 
فرم شماره 1- لیست دروس ارائه شده گروه 
فرم شماره 3 -برنامه تدریس اعضاء هيات علمي گروه 
فرم شماره 4 - برنامه تفصيلي گروه 
فعالیتهای آموزشی گروه در نیم سال اول 90-1389
 
فرم شماره 1- لیست دروس ارائه شده گروه 
فرم شماره 3 -برنامه تدریس اعضاء هيات علمي گروه 
فرم شماره 4 - برنامه تفصيلي گروه