ارزشيابي عملكرد پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 26 دی 1387 08:47

 

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > ارزشيابي سالانة فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي و اعضاي محترم هيأت علمي


 
 
پنجمين دورة ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي در سال 90 (مهرماه 89 تا مهرماه 90)
 
پنجمين دوره ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي و اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده پزشكي در پاييز و اوايل زمستان 90 مقارن با هفته پژوهش انجام گرديد. در اين دوره، سعي گرديد اطلاعات موجود از منابع مختلف جمع‌آوري گردد و اطلاعات جمع‌آوري شده، براي اعضاي هيأت علمي دانشكده ارسال گرديد تا در فرصتي حدوداً يك‌ماهه، در صورتي كه اشكالي در اطلاعات جمع‌آوري شده وجود دارد يا برخي از فعاليت‌هاي پژوهشي اساتيد محترم ثبت نشده است، با كمك اساتيد بزرگوار، اطلاعات تكميل گردد. سپس، فعاليت‌هاي پژوهشي آناليز شده و در قالب نمودارهاي مقايسه‌اي ارايه گرديد.
 
 
 
 
چهارمين دورة ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي در سال 89 (مهرماه 88 تا مهرماه 90)
 
 
سومين دورة ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي در سال 88 (فعاليتهاي پژوهشي مهرماه 87 تا مهرماه 88):
 
در سومين دورة ارزشيابي كه در سال 88 انجام شد، به‌دليل ايجاد ناهماهنگي، ارزشيابي به دو شكل انجام گرفت: در روش اول كه از همين روش به‌عنوان ملاك تعيين گروه برتر پژوهشي استفاده شد، يك فايل الگو با فرمت "پاورپوينت" در سايت معاونت پژوهشي دانشگاه قرار گرفت و از گروه‌هاي محترم آموزشي خواسته شد تا كلية فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته از مهرماه 87 تا مهرماه 88 را در قالب اين الگو ارايه نمايند. پس از دريافت فايلهاي مذكور، فعاليت‌هاي مندرج كنترل شده و مورد امتيازدهي قرار گرفتند. براي محاسبة وزن فعاليتهاي پژوهشي، از شيوة به‌كار رفته در فرم تعيين پژوهشگر برتر (منتشر شده از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه) استفاده گرديد. نهايتاً فايلهاي پاورپوينت با هزينة معاونت پژوهشي دانشگاه چاپ شده و به‌صورت پوستر در اختيار گروه‌هاي آموزشي قرار گرفت.
در اين شيوه، از بين گروه‌هاي آموزشي علوم پايه، گروه آموزشي بيوشيمي و تغذيه و از بين گروه‌هاي آموزشي علوم باليني، گروه آموزشي آسيب‌شناسي حائز بيشترين امتيازات پژوهشي شده و به‌عنوان گروه‌هاي برتر پژوهشي معرفي گرديدند.
در روش دوم كه نتايج آن به‌صورت كتابچة "گزارش فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌ها وو بيمارستان‌هاي آموزشي دانشكده پزشكي در سال 88" منتشر شد، فعاليت‌هاي پژوهشي ثبت شده در نرم‌افزار بانك اطلاعات معاونت پژوهشي دانشكده تكميل شده و اطلاعات مربوط به طرح‌هاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها، مقالات، كتابها و شركت در همايش‌هاي خارج كشور استخراج شده و در مورد هركدام از اين فعاليت‌ها، گروه‌ها و بيمارستان‌هاي آموزشي از نظر كميت مطلق و سرانة كميت رتبه‌بندي گرديدند. 
 
ضمناً در آبان‌ماه سال 88 تحقيق ديگري نيز اجرا شد كه در آن، اطلاعات مربوط به نحوة تصويب طرح‌هاي پژوهشي در گروه‌هاي آموزشي مورد آناليز قرار گرفت. در اين تحقيق، نحوة بررسي و تصويب طرح‌هايي آناليز شده كه در بازة زماني فروردين‌ماه 87 تا مهرماه 88 از طريق معاونت پژوهشي دانشكده براي گروه‌هاي آموزشي ارسال شده و در كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. فايل گزارش مذكور از لينك ذيل قابل دريافت است:
 
دومين دورة ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي در سال 87 (فعاليتهاي پژوهشي مهرماه 86 تا مهرماه 87):

    نمايش گزارش دومين دورة ارزشيابي

    دريافت فايل گزارش دومين دوره ارزشيابي به‌صورت اسلايدها PowerPoint

    ليست جزئيات فعاليت‌هاي پژوهشي مورد ارزيابي در دورة دوم

 
در دومين دورة ارزشيابي كه در سال 87 انجام گرديد، كلية فعاليت‌هاي پژوهشي به‌ثبت رسيده در بانك اطلاعات معاونت پژوهشي دانشكده شامل "مقالات، كتاب‌هاي چاپ شده، طرح‌هاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و مقالات و پوسترهاي ارايه شده در همايش‌هاي خارجي" كه در بازة زماني مهرماه 86 تا مهرماه 87 انجام گرفته بودند، مورد بررسي قرار گرفته و امتيازدهي شد.

براي ارزشيابي فعاليت‌هاي يادشده، ابتدا، نرم‌افزار بانك اطلاعات معاونت پژوهشي دانشكده براي ثبت و ايجاد گزارش از همة فعاليت‌هاي پژوهشي توسعه داده شد. سپس، اطلاعات پژوهشي از ساير واحدهاي دانشگاه جمع‌آوري شده و به‌ثبت رسيد. پس از ثبت اطلاعات جمع‌آوري شده از ساير واحدها، به‌منظور تكميل بانك اطلاعات، چند ماه قبل از انجام ارزشيابي، از گروه‌هاي محترم آموزشي خواسته شد تا كلية فعاليت‌هاي پژوهشي انجام شده در گروه آموزشي خود را به‌صورت مستند به دانشكده منعكس نمايند تا در صورت عدم ثبت هر كدام از فعاليت‌ها، اين موارد نيز به بانك اطلاعات اضافه شوند. در مرحلة آخر، پس از ثبت موارد مستند جديد، اطلاعات مذكور آناليز شده و مورد امتيازدهي قرار گرفت.

براي امتيازدهي فعاليت‌هاي پژوهشي، از ملاك‌هاي فرم پژوهشگر برتر استفاده گرديد. البته، از آنجا كه حجم اطلاعات به‌ثبت رسيده بسيار زياد بود، فقط گروه آموزشي مربوط به پژوهشگر اول ( يعني، استاد راهنماي اول، نويسندة اول مقاله و كتاب و ...) لحاظ گرديد.

 
اولين دورة ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي در سال 86 (فعاليتهاي پژوهشي مهرماه 85 تا مهرماه 86):

در اولين دورة ارزشيابي كه در سال 86 انجام شد، در ابتدا، ليست تمام فعاليتهاي پژوهشي ثبت شده در بانك كامپيوتري معاونت پژوهشي دانشكده به‌تفكيك گروه‌هاي آموزشي روي وب‌سايت دانشكده گذاشته شد. سپس، از مسئولين كميته‌ها، مديران گروه‌ها و اساتيد خواسته شد تا موارد ذكر نشده در ليست را همراه با مستندات به معاونت ارسال نمايند.

در مرحلة بعد، مدارك ارسال شده بررسي گرديد و موارد مستند به بانك اطلاعاتي اضافه شد.

جهت امتيازدهي به پايان‌نامه‌ها از فرم وزارتخانه جهت ارزش‌يابي مراكز تحقيقاتي و براي امتيازدهي به ساير موارد، از فرم انتخاب پژوهشگر برتر استفاده شد.

 
تذكرات مهم:

انجام اين ارزشيابي‌ها به‌شكل صحيح و عادلانه، علاوه بر نياز به حمايت مديران، نيازمند همكاري و همفكري تمام پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم است؛ همين‌جا، از كلية مديران محترم گروه‌ها، اعضاي محترم هيأت علمي و محققان گرامي دعوت مي‌شود نظرات ارزشمند خود را جهت انجام دقيق‌تر و علمي‌تر ارزشيابي در سالهاي آينده، به پست الكترونيك اين معاونت به آدرس ذيل ارسال فرمايند.

MedResarch[at]MUMS.ac.ir

 

همچنين، از آنجا كه اطلاعات ثبت شده در بانك اطلاعات معاونت پژوهشي دانشكده ملاك بررسي‌ها، گزارش‌ها و تصميم‌گيري‌هاي آينده خواهد بود، از همة مسئولين محترم و كلية محققين گرامي تقاضا مي‌شود در صورتي كه هر نوع فعاليت پژوهشي انجام شده و در ارزشيابي لحاظ نشده است، موارد را همراه با مستندات مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكدة پزشكي ارسال فرمايند.