بخش امانت

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 15 دی 1395 05:26

 

 
 

بخش امانت

پویایی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب، مداوم و روزآمد است. تمام فعالیت‌های کتابخانه در جهت ارائه خدمات به استفاده کنندگان کتابخانه است و بیشترین تبلور آن در بخش امانت می‌باشد. در کتابخانه دانشکده پزشکي این بخش با استفاده از نرم افزار پارس‌آذرخش امکان استفاده از منابع موجود را برای مراجعه کنندگان فراهم می سازد.
‌ 4نفر کتابدار متخصص در دو شيفت صبح و بعد ازظهر از ساعت 30: 7 الي 20 مشغول به انجام وظيفه در اين بخش مي‌باشند.