روال بررسي طرح‌هاي پژوهشي غير پايان‌نامه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 02 بهمن 1386 15:05

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > روند بررسي طرح‌هاي پژوهشي بدون پايان‌نامه
دريافت فايل فلوچارت روال بررسي طرح پژوهشي
 
روال بررسي طرح‌هاي پژوهشي غير پايان‌نامه:

طرح‌هاي پژوهشي كه پايان‌نامه نيستند، بعد از تكميل توسط مجريان و همكاران و امضاء آنها، همراه با فايل كامپيوتري طرح به دفتر معاونت پژوهشي دانشگاهمستقر در خيابان دانشگاه، ساختمان قريشي تحويل مي‌شوند.

در دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه، بعد از ثبت در نرم‌افزار جامع پژوهشي و جستجوي مطالعات انجام شدة قبلي، ايدة پژوهشي به‌ثبت رسيده و با توجه به ميزان هزينة طرح پژوهشي، مراحل ذيل ادامه پيدا مي‌كند.

الف) طرح با هزينة بيشتر از بيست ميليون ريال (2 ميليون تومان):

روند اصلي بررسي و تصويب اين طرح‌ها در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي‌گيرد.

در صورتي كه هزينة طرح بيشتر از بيست ميليون ريال باشد، معاونت پژوهشي دانشگاه طرح را براي داوران علمي و ساختار ارسال كرده و يك نسخه از آن را جهت تصويب كليات در دانشكده و گروه آموزشي به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي‌كند. داوران علمي و ساختار، پاسخ خود را براي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال كرده و گروه آموزشي، پاسخ خود را براي معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي‌نمايد. معاونت پژوهشي دانشكده نيز بعد از بررسي و طرح در شوراي پژوهشي دانشكده، مدارك را براي دانشگاه ارسال مي‌كند تا در آنجا، بعد از ارسال همة نظرات براي مجري طرح و دريافت پاسخ وي، طرح پژوهشي در كميته‌هاي كارشناسي علوم پايه/علوم باليني/ستادي و سپس در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شده و در مورد تصويب يا عدم تصويب تصميم‌گيري شود.

ب) طرح با هزينة بين دو ميليون تا بيست ميليون ريال (200 هزار تومان تا 2 ميليون تومان)

روند اصلي بررسي و تصويب اين طرح‌ها در شوراي پژوهشي دانشكده و تأييد تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي‌گيرد.

بعد از ثبت ايده در معاونت پژوهشي دانشگاه، طرح پژوهشي به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي‌شود. در معاونت پژوهشي دانشكده، بعد از بررسي اوليه، طرح براي داوران علمي و ساختار و گروه آموزشي ارسال مي‌شود و بعد از دريافت پاسخ داوران و گروه، نظرات براي مجري طرح ارسال مي‌شود. پس از دريافت پاسخ مجري، طرح پژوهشي همراه با نظرات داوران و پاسخ مجري براي يكي از متخصصين ارسال مي‌شود تا مدارك را قبل از تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده مطالعه نمايد. در جلسة شوراي پژوهشي دانشكده، ضمن نمايش اسلايد مربوط به نظر داوران و پاسخ مجري، داور نهايي، نظرات داوران و پاسخ مجري را ارايه مي‌كند تا در مورد طرح تبادل نظر گرديده و تصميم‌گيري شود. سپس، نظر شورا توسط دبير شورا در قالب صورتجلسه تنظيم شده و ضمن ارسال كل مدارك به معاونت پژوهشي دانشگاه، به مجري نيز اطلاع داده مي‌شود. لازم به ذكر است كه تصويب نهايي كلية طرح‌هاي پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي‌گيرد و به طرح‌هايي مصوب گفته مي‌شود كه مصوبة شوراي پژوهشي دانشگاه را داشته باشند.

ج) طرح با هزينة كمتر از دو ميليون ريال (200 هزار تومان)

روند اصلي بررسي و تصويب اين طرح‌ها در كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي و تأييد تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشكده و سپس در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي‌گيرد.

بعد از ثبت ايده در معاونت پژوهشي دانشگاه، طرح پژوهشي به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي‌شود. در معاونت پژوهشي دانشكده، بعد از بررسي اوليه، طرح براي داور ساختار و گروه آموزشي ارسال مي‌گردد.

لازم به ذكر است كه در كميتة پژوهشي گروه آموزشي، طرح پژوهشي توسط اعضاي شورا داوري شده و نيازي به ارسال براي داور علمي نيست.

بعد از بررسي در كميتة پژوهشي گروه، مدارك با همكاري مسئول كميتة پژوهشي گروه، توسط مدير گروه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي‌گردد. در دانشكده، طرح پژوهشي همراه با نتيجة بررسي كميتة پژوهشي گروه در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح شده و در صورت تأييد، براي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي‌گردد.