روند بررسي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 02 بهمن 1386 15:02

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > روند بررسي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي

دريافت فايل فلوچارت روال بررسي پايان‌نامه‌ها

مشاهده به‌صورت اسلايد پاورپوينت

مشاهده به‌صورت pdf

 
روال بررسي پايان‌نامه‌ها

روند اصلي بررسي و تصويب كلية پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در شوراي پژوهشي دانشكده صورت مي‌گيرد.

پس از تكميل فرم پيش‌نويس پايان‌نامه (كه با فرم پيش‌نويس طرح پژوهشي يكسان است) و امضاء اساتيد راهنما و مشاور و دانشجو، فرم مذكور همراه با فايل كامپيوتري به معاونت پژوهشي دانشكده واقع در ميدان آزادي، پرديس دانشگاه تحويل مي‌شود.

در معاونت پژوهشي دانشكده، بعد از بررسي اوليه از نظر رعايت ضوابط و مقررات، با توجه به ميزان هزينة پايان‌نامه، مراحل ذيل ادامه مي‌يابد. ضمناً به‌طور هم‌زمان، يك نسخه از پروپوزال پايان‌نامه جهت ثبت ايده به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي‌گردد.

الف) پايان‌نامه با هزينة بيشتر از دو ميليون ريال (200 هزار تومان):

در معاونت پژوهشي دانشكده، بعد از بررسي اوليه، پروپوزال پايان‌نامه براي داوران علمي و ساختار و گروه آموزشي ارسال مي‌شود و بعد از دريافت پاسخ داوران و گروه، نظرات براي استاد راهنماي اول ارسال مي‌شود. پس از دريافت پاسخ استاد راهنما، پروپوزال پايان‌نامه همراه با نظرات داوران و پاسخ استاد راهنما براي يكي از متخصصين ارسال مي‌شود تا مدارك را قبل از تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده مطالعه نمايد. در جلسة شوراي پژوهشي دانشكده، ضمن نمايش اسلايد مربوط به نظر داوران و پاسخ استاد راهنما، داور نهايي، نظرات داوران و پاسخ استاد راهنما را ارايه مي‌كند تا در مورد پايان‌نامه تبادل نظر گرديده و تصميم‌گيري شود. سپس، نظر شورا توسط دبير شورا در قالب صورتجلسه تنظيم شده و ضمن ارسال كل مدارك به معاونت پژوهشي دانشگاه، به اساتيد راهنما نيز اطلاع داده مي‌شود. لازم به ذكر است كه تصويب نهايي كلية پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي‌گيرد و به پايان‌نامه‌ها و طرح‌هايي مصوب گفته مي‌شود كه مصوبة شوراي پژوهشي دانشگاه را داشته باشند.

ب) پايان‌نامه با هزينة كمتر از دو ميليون ريال (200 هزار تومان)

در معاونت پژوهشي دانشكده، بعد از بررسي اوليه، پروپوزال پايان‌نامه براي داور ساختار و گروه آموزشي ارسال مي‌گردد. در مورد پايان‌نامه‌هاي مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد و PhD، يك نسخه از پروپوزال پايان‌نامه جهت تصويب عنوان به شوراي تحصيلات تكميلي ارسال مي‌گردد.

لازم به ذكر است كه در كميتة پژوهشي گروه آموزشي، پروپوزال پايان‌نامه توسط اعضاي شورا داوري شده و نيازي به ارسال براي داور علمي نيست.

بعد از بررسي در كميتة پژوهشي گروه، مدارك با همكاري مسئول كميتة پژوهشي گروه، توسط مدير گروه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي‌گردد. در دانشكده، پروپوزال پايان‌نامه همراه با نتيجة بررسي كميتة پژوهشي گروه در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح شده و در صورت تأييد، براي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي‌گردد.