روند پيشنهادي بررسي پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي در كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 28 مرداد 1394 05:54

 

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي نحوة بررسي پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي در كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي 
نحوة بررسي پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي
در كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي
در راستاي سياست‌هاي دانشكده پزشكي مبني بر افزايش مشاركت گروه‌هاي آموزشي در امور پژوهش، تصويب طرح‌هاي پژوهشي با هزينة كمتر از دو ميليون ريال طبق ضوابط ذيل، به كميتة پژوهشي گروه تفويض اختيار گرديد. تصويب كليات طرح‌هاي با هزينة بيش از دو ميليون ريال و كليه پايان‌نامه‌ها نيز در همين كميته صورت مي‌گيرد.
 
 
 
نحوة كار و ضوابط مربوط به كميتة پژوهشي گروه:

1-         رياست جلسات كميتة پژوهشي گروه، به‌عهدة مدير محترم گروه و در غياب وي به‌عهدة مسئول كميتة پژوهشي گروه مي‌باشد.

2-         مسئول محترم كميتة پژوهشي گروه، دبير جلسات كميتة پژوهشي گروه بوده و مسئول پيگيري مصوبات آن مي‌باشد. در غياب مسئول كميتة پژوهشي گروه، حضور نمايندة ايشان در جلسة كميته الزامي است.

3-         در جلسات كميتة پژوهشي گروه، تصويب طرح با حضور نصف + يك اعضاء و با نظر قاطع (اكثريت آراء) صورت مي‌گيرد.

4-         كميتة پژوهشي گروه مي‌تواند از متخصصين ذي‌صلاح براي مشورت و شركت در جلسات كميته بدون داشتن حق راي، دعوت به‌عمل آورد.

5-         در صورتي كه مجريان طرح از دو گروه آموزشي متفاوت هستند، طرح پژوهشي در گروه مربوط به مجري اول ارزيابي مي‌شود و در جلسات تصميم‌گيري در مورد طرح، حضور مسئول كميتة پژوهشي گروه ديگر نيز الزامي است.

6-         مسئول محترم كميتة پژوهشي گروه موظف است صورتجلسات كميتة پژوهشي گروه را تهيه نموده و بعد از امضاي اعضاء، براي معاون پژوهشي دانشكده ارسال نموده و موارد مندرج در آن را پيگيري نمايد. لازم است يك رونوشت از صورتجلسة كميته به معاونت محترم آموزشي پژوهشي بيمارستان مربوطه نيز ارسال گردد.

7-         كميتة محترم پژوهشي گروه فقط پروپوزال‌هايي را مورد بررسي قرار دهد كه از معاونت پژوهشي دانشكده به گروه ارجاع داده شده و داراي شمارة ثبت باشد. اين كميته از بررسي ساير موارد خودداري نمايد.

8-         علاوه بر ارسال دوره‌اي صورتجلسات كميته، لازم است منشي محترم گروه، هنگام ارسال هر پروپوزال، فرم تكميل شدة بررسي پروپوزال در گروه آموزشي و فرم چك‌ليست ارزيابي پروپوزال را نيز ضميمه نمايد.

9-         تأييد و اقدام نهايي طرح‌هاي بررسي شده در گروه، نهايتاً در معاونت پژوهشي دانشكده و سپس، در معاونت پژوهشي دانشگاه انجام مي‌شود. يك نسخه از پروپوزال طرح پژوهشي، تصوير فرم‌هاي مربوطه و يك نسخه از صورتجلسة كميته در دفتر گروه بايگاني مي‌شود.

10-       وظيفة نظارت بر حسن روند بررسي طرح‌ها در گروه و اجراي وظايف پژوهشي در گروه‌ها به‌عهده مدير محترم گروه و نهايتاً، به‌عهدة معاون پژوهشي دانشكده مي‌باشد.

روند اصلي تصويب طرح‌هاي پژوهشي با هزينة كمتر از دو ميليون ريال در گروه آموزشي انجام مي‌شود و در شوراي پژوهشي دانشكده، مراتب بررسي شده و طرح به‌تصويب نهايي مي‌رسد و در صورت لزوم و تشخيص شورا براي داور علمي فرستاده مي‌شود.طرح‌هاي پژوهشي با هزينة بيش از دو ميليون ريال نيز بعد از تصويب كليات در گروه‌هاي آموزشي به دانشكده ارسال شده و در آنجا بعد از ارسال طرح براي داوران علمي و ساختار، نظرات آنان در شوراي پژوهشي دانشكده بررسي شده و طرح به‌تصويب نهايي مي‌رسد.