كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 28 مرداد 1394 05:30

 

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

معرفي كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي


معرفي كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي دانشكدة پزشكي در اوايل سال 1385 با نظر رياست محترم دانشكده و معاون محترم پژوهشي دانشكده شكل گرفتند. كميتة پژوهشي گروه، مرجع اولية تصميم‌گيري علمي در مورد طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي آن رشته مي‌باشد و اعضاي آن عبارت است از:

* مدير گروه

* مسئول كميتة پژوهشي گروه

* بين 3 تا 5 نفر از اعضاي هيأت علمي رشته مربوطه كه با انتخاب اعضاي گروه مشخص و معرفي مي‌گردند.

در مورد گروه‌هاي داراي تعداد عضو هيأت علمي كمتر از 5 نفر، تمام اعضاي گروه جزو كميتة پژوهشي گروه مي‌باشند.

رياست جلسات كميتة پژوهشي گروه، به‌عهدة مدير گروه و در غياب وي به‌عهده مسئول كميتة پژوهشي گروه مي‌باشد و مسئول كميتة پژوهشي گروه، دبير كميتة پژوهشي گروه بوده و مسئول پيگيري مصوبات آن مي‌باشد. اين كميته با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا اتخاذ ميگردد. جلسات كميتة پژوهشي گروه هفته در ميان است و در موارد لزوم جلسات فوق‌العاده برگزار مي‌گردد. كميتة پژوهشي گروه موظف است طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي را در مدت حدود دو هفته بررسي نموده و درباره آنها اظهار نظر نمايد.

 اهم وظايف كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

ارتباط مداوم و گسترده با معاونت پژوهشي دانشكده جهت هماهنگي ميان دانشكده و گروه‌ها.

·     شركت نمايندة گروه‌هاي بزرگ (داخلي، جراحي، اطفال و زنان) در تمام جلسات و بر حسب مورد شركت نمايندة ساير گروه‌ها در شورا.

·     هماهنگي لازم در جهت اجراي مصوبات، آئين نامه‌ها و سياست‌گزاري‌هايي كه توسط وزارت متبوع، دانشگاه، دانشكده  و معاونت   پژوهشي به گروه ابلاغ مي گردد.

·    تشكيل جلسات كميته پژوهشي گروه به طور منظم در زمينه بررسي اوليه طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌ها و نظارت بر عملكرد صحيح و ارائه صورتجلسه‌هاي كميته پژوهشي به مدير محترم گروه جهت اعلام‌نظر و ارسال به معاونت پژوهشي دانشكده.

·    شناسايي موانع و مشكلات موجود در گروه آموزشي، جهت ارتقاء امر پژوهش با پيشنهاد راهكارهاي مناسب و گزارش به معاونت پژوهشي دانشكده.

·    ارائه اولويتهاي پژوهشي گروه آموزشي، با در نظر گرفتن بيماريهاي شايع آن رشته تخصصي به معاونت پژوهشي دانشكده به صورت سالانه جهت رتبه‌بندي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي.

·     ارتباط و هماهنگي با مدير و معاون محترم آموزشي گروه در راستاي تلفيق امر آموزش و پژوهش.

·     ترغيب، تشويق و كمك به اعضاء محترم هيأت علمي گروه به انجام پژوهش هاي كاربردي و افزايش همكاري اعضاء محترم هيأت علمي با ساير گروهها و بخش‌هاي آموزشي (گسترش ارتباط بين بخشي، بين بيمارستاني و بين گروهي به ويژه در رشته‌هاي مرتبط و همچنين علوم پايه و باليني)

·     ايجاد بستر مناسب و انگيزش اعضاء هيأت علمي گروه در رابطه با افزايش توانمندي هاي علمي پژوهشي و آموزشي خود در تمام زمينه‌ها با شركت فعال در كارگاه‌هاي روش تحقيق دانشگاه، كنفرانسهاي هفتگي، نگارش مقالات، ترجمه و تأليف كتاب و استفاده از فرصت هاي مطالعاتي، شركت در همايش هاي داخل و خارج كشور و تشكيل جلسات جهت ارائه گزارش توسط آنها و انتقال اطلاعات.

   ·    بررسي پيشنهادات مربوط به ترجمه و تأليف كتاب، برگزاري سمينارها، كنگره‌ها و بازآموزيها از سوي اعضاي گروه و ارائه آن به معاون پژوهشي دانشكده.