ليست اولويتهاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي صفحه 1

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 28 مرداد 1394 05:30

 

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > كميتة پژوهشي گروه‌هاي آموزشي > اولويتهاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي
 
 
 
 
ليست اولويت‌هاي پژوهشي اعلام شده گروه‌هاي آموزشي (صفحة 1)
 
 

1)    گروه پزشكي اجتماعي و بهداشت:

1 - 1)                       آلودگي هوا در مشهد

1 - 2)            روند بروز حوادث و سوانح، علل و عوامل موثر در بروز آنها و تحمل بار اقتصادي، اجتماعي ناشي از آنها بر جامعه  

1 - 3)                       مسئله اعتياد، بار بيماري و ارتباط آن با مسائل خانوادگي

1 - 4)                       بيماريهاي قلبي عروقي و ديابت و ارتباط آن با شيوه‌هاي زندگي

 Life style )

1 - 5)            وضعيت رضايتمندي مراجعين به مراكز مختلف بهداشتي يا درماني، شناخت تنگناها و راهكارهاي اجرايي

1 - 6)            بررسي روند تغييرات و تركيب بعد خانوار در جوامع شهري و روستايي طي 10 سال اخير

1 - 7)            بررسي ميزان استفاده روشهاي پيشگيري از بارداري در جوامع شهري و روستائي و علل قطع يا تغيير روش

1 - 8)                       تدوين دستورالعمل تعيين حجم نمونه در انواع مطالعات علوم پزشكي

1 - 9)                       كاربردي كردن روشهاي بيزي (Bayesian method) در تحقيقات پزشكي

1 - 10)          مسائل مربوط به خودكشي، ديگر كشي و بزهكاريها و بررسي روند آنها در 20 سال اخير و پيش‌بينيدهه آينده

1 - 11)                   طلاق و عوامل موثر بر آن

1 - 12)                   مسئله بيكاري و ارتباط آن با اعتياد و بيماريهاي آميزشي

1 - 13)                   بررسي بار بيماريهاي عفوني عمده شامل سل، بيماريهاي آميزشي و ...

1 - 14)                   نقش شير مادر در وزن‌گيري مناسب و جلوگيري از اختلالات رشد در دوران نوجواني

2)    گروه فيزيك‌پزشكي

2 - 1)            طراحي و ساخت فانتوم‌هاي مختلف براي انجام تستهاي QC در دستگاههاي گاما كمرا، SPECT و در تصويربرداري از ارگانهاي مختلف بدن

2 - 2)            مطالعه و اصلاح نرم‌افزاري در زمينه افزايش وضوح تصاوير پزشكي هسته‌اي و برطرف نمودن آرتيفكتها

2 - 3)            آشكارسازي پرتوهاي يون‌ساز و ثبت و تجربه و تحليل كامپيوتري سيگنالها تا سرعت 10000 ذره در ثانيه بمنظور استفاده در طراحي و ساخت تجهيزات پزشكي‌هسته‌اي از قبيل MCA و گاما كانتر

2 - 4)                       ادامه پژوهش‌هاي قبلي در زمينه پايش پرتوزايي طبيعي

2 - 5)            تعيين رفرنس ملي براي دز اعضاء بيماران در پرتونگاريهاي رايج معمولي، CT Scan، آنژيوگرافي و ماموگرافي

2 - 6)            تعيين دز اعضاء بيماران در پرتونگاريهاي رايج معمولي، CT Scan، آنژيوگرافي و ماموگرافي در مراكز مختلف در شهر مشهد و استان خراسان و مقايسه آن با رفرنس ملي

2 - 7)                       كنترل كيفي دستگاه پرتوشناسي تشخيصي و تاثير آن در دز بيماران و كيفيت تصاوير

2 - 8)            طراحي و ساخت و بهره‌برداري از تجهيزات تكميلي و پيشرفته براي سيستم‌هاي پرتودرماني موجود بمنظور افزايش قابليت روش‌هاي فعلي و انتقال تكنولوژي و صرفه‌جويي ارزي

2 - 9)            شبيه‌سازي نرم‌افزاري دستگاههاي پرتوشناسي تشخيصي و پرتو درماني به منظور اصلاح پروتكل‌هاي تصوير برداري و درماني

2 - 10)          پايش نويز محيطي در مراكز صنعتي، فرودگاه‌ها، مراكز درماني و ... و تحليل آثار فيزيولوژيكي آلودگيهاي صوتي در گروه‌هاي مختلف اجتماعي و شغلي

2 - 11)                   ادامه تحقيقات قبلي در زمينه آثار بيولوژيكي ليزر كم توان در پزشكي

2 - 12)                   ادامه پژوهش‌هاي قبلي در زمينه PDT و نقش آن در درمان تومورهاي بدخيم

2 - 13)          طراحي، ساخت و بهره‌برداري از تجهيزات الكترونيكي براي افزايش بهره‌وري روش‌هاي تشخيصي و درماني در بخش‌هاي مختلف بيمارستاني