شورای پژوهشی دانشكده پزشكی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 12 بهمن 1393 07:00

 

دانشكدة پزشكي > معاونت پژوهشي > شوراي پژوهشي دانشكده

معرفي شوراي پژوهشي دانشكده

شوراي پژوهشي دانشكده در خرداد ماه 85 تأسيس شده است. اعضاي اين شورا عبارتند از رئيس دانشكده، معاونين آموزشي و پژوهشي دانشكده، معاونين آموزشي بيمارستان‌هاي امام رضا (ع) و قائم (عج)، دبير كميتة پايان‌نامه‌هاي باليني دانشكده، رئيس پژوهشكدة بوعلي، مسئول كميتة تحقيقات دانشجويي، مسئول واحد توسعة آموزش و پژوهش دانشكده، مسئولين كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي بزرگ، نمايندة كميتة بودجة معاونت پژوهشي دانشگاه و نمايندة شوراي تحصيلات تكميلي. در موارد تخصصي، از مسئولان كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي نيز دعوت به‌عمل مي‌آيد تا در شوراي پژوهشي دانشكده نيز شركت نموده و از نظرات تخصصي آنان استفاده مي‌گردد. جلسات اين شورا در روزهاي يكشنبه و به‌صورت هفتگي برگزار مي‌شود. اين شورا تا پايان دیماه سال 93 ، دویست و هشتاد و شش جلسه تشكيل داده است.