آيين‌نامة پايان‌نامه‌هاي دانشجويان پزشكي

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 28 مرداد 1394 05:20

 

دانشكدة پزشكي > معاونت پژوهشي > مقررات، آيين‌نامه‌ها و راهنماها > آيين‌نامة تزهاي عمومي


دستورالعمل اجرايي پايان‌نامه‌هاي دانشجويان دوره‌هاي دكتري عمومي پزشكي دانشكدة پزشكي مشهد

پايان‌نامه بخشي از دوره‌هاي دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

 

زمان انتخاب پايان نامه

ماده 1- دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي‌باشند.

 

 

انتخاب استاد راهنما

ماده 2- استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

تبصره 1: مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيأت علمي بايد حداقل استادياري باشد ، در شرايط خاص پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحب‌نظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

تبصره 2: تعداد استاد راهنما حداكثر دو نفر است (با شرط اينكه وجود دو نفر جهت انجام تحقيقات بين‌بخشي ضروري باشد؛ يعني، دو نفر گرايش‌هاي مختلف داشته باشند و يا اينكه دو نفر با گرايش‌هاي يكسان از بخشهاي جداگانه باشند). براي شركت بيش از دو نفر استاد راهنما، با رعايت همان شروط، بايد مجوز شوراي پژوهشي دانشكده اخذ گردد.

ماده 3- در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود .

تبصره: سقف تعداد پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي مختلف (دكتراي عمومي، تخصصي، فوق‌تخصص، كارشناسي ارشد و Ph.D) كه به‌طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي‌شوند، حداكثر 5 پايان‌نامه مي‌باشد.

 

انتخاب موضوع پايان نامه

ماده 4- انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

مادة 5: موضوع پايان‌نامه نبايد تكراري باشد؛ به اين معنا كه پايان‌نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

تبصره: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد باشد و متغير زمان، عاملي اثرگذار بر موضوع باشد، اخذ پايان‌نامه با عنوان و محتواي مشابه بلامانع است.

ماده 6- هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

تبصره : انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر 3 نفر) پس از تاييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.

الف- حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

 

ب: تقسيم‌بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده‌دار شوند.

ثبت موضوع پايان نامه

ماده 7-جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود.

الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده.

ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه در گروه آموزشي مربوطه

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در كميتة پايان‌نامه‌هاي باليني (لازم به ذكر است كه شوراي پژوهشي دانشكده، امور مربوط به پايان‌نامه‌هاي باليني را به كميتة پايان‌نامه‌هاي باليني تفويض اختيار نموده است ولي، در شرايط خاص، كميتة پايان‌نامه‌ها مي‌تواند پايان‌نامه را جهت بررسي بيشتر به شوراي پژوهشي دانشكده ارجاع دهد).

ه- ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد.

 

نحوه نگارش پايان نامه

ماده 8- جهت نگارش پايان‌نامه، چهارچوب "راهنماي نگارش پايان‌نامه" رعايت شود.

ماده 9- نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه بر صفحة عنوان و چكيده به زبان انگليسي، صفحة عنوان و ‌چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

 

هيات داوران

ماده 10- هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه‌ها را بر عهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي شود.

1. استاد راهنما

2. استاد مشاور (درصورت وجود)

3. نماينده شوراي پژوهشي دانشكده

4. مسئول كميتة پژوهشي گروه يا جانشين وي

5. يك عضو از اعضاي هيأت علمي يا محققان، متخصصان و صاحب‌نظران انتخاب‌شده در جلسة كميتة پژوهشي گروه

 

ارزشيابي پايان نامه

ماده 11- ارزشيابي پايان نامه‌ها توسط هيأت داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد وبا توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند.

• عالي پايان نامه هاي با نمره 19 تا 20

• بسيار خوب پايان نامه هاي با نمره 17 تا 99/18

• خوب پايان نامه هاي با نمره 14 تا 99/16

• غير قابل قبول پايان نامه هاي با نمره كمتر از14

تبصره : پايان نامه‌هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و در يكي از مجلات علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در اين مجلات ارائه نمايند. بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.

 

زمان و نحوه دفاع از پايان نامه

مادة 12: كلية دانشجويان موظف به برگزاري جلسة دفاع از پايان‌نامة خود در آخرين نيم‌سال تحصيلي مي‌باشند.

تبصرة 1: حداكثر زمان بين تاريخ گزارش نمرة آخرين واحد درسي دورة آموزشي تا تاريخ دفاع، 6 ماه است.

تبصرة 2: همانند ساير واحدهاي درسي، تاريخ دفاع نبايد خارج از چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي دانشجو باشد. در غير اين‌صورت، علي‌رغم اتمام كلية واحدهاي درسي ديگر، دانشجو اخراج خواهد شد.

ماده 13- نمره پايان نامه دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي در آخرين نيم‌سال تحصيلي ثبت شده و دانشجو از رعايت حداكثر واحد هاي مجاز در آخرين نيم‌سال تحصيلي معاف است. تعداد واحدها و نمرة پايان‌نامه‌هاي 1 و 2 دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي در نيم‌سالي كه واحد اخذ شده است و پايان نامه 3 در آخرين نيم‌سال تحصيلي ثبت خواهد شد.

ماده 14- زمان فارغ‌التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده باشد (هركدام كه مؤخر باشد).

 

بهره برداري از پايان نامه

ماده 15- كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 16- يك نسخه از خلاصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز ، ارسال گردد.

ماده 17- اين دستورالعمل كه در بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/12/82 به تصويب رسيده است، در 17 ماده و 8 تبصره در دوازدهمين جلسة شوراي پژوهشي دانشكدة پزشكي مشهد در تاريخ 5/7/1385 با نيازها و بستر موجود انطباق داده شد و از تاريخ تصويب، كليه ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مغاير با آن ملغي مي‌باشد.