سامانه‌های الکترونیک گروه توسعه آموزش پزشکی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 08 آذر 1396 07:54

سامانه های مربوط به اعضا محترم هیات علمی 

  • شاخص های یازدهمین جشنواره شهید مطهری

1- عضو هیات علمی  بالینی برگزیده

2-عضو هیات علمی  پایه برگزیده

3-گروه بالینی برگزیده

4- گروه پایه برگزیده

 
مربوط به فرآیند ارتقا اعضا محترم هیات علمی
نظرسنجی از مدیران محترم گروه

سامانه های مربوط به دانشجویان محترم 

 (لاگ بوک مقاطع پزشکی عمومی و تخصصی)
 سامانه سلام
 سامانه سلام
 سامانه سلام
 سامانه سلام