مدیر گروه توسعه آموزش

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 12 آذر 1396 09:19

مدیر گروه توسعه آموزش دانشکذه پزشکی

دکتر ملیحه دادگر مقدم

متخصص پزشکی اجتماعی

 آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی، گروه توسعه        
 آموزش دانشکده پزشکی 

 تلفن تماس: 38002511-051

 پست الکترونيک: dadgarmm[at]mums.ac.ir
 

 


مدیرگروه توسعه آموزش 

همکاران گروه

چارت سازمانی گروه

پیک آموزش گروه