آدرس، تلفن، ساعات کاري کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 06 ارديبهشت 1394 04:21

 

 
 
 
 مطالب: نام، نشاني،‌تلفن، ساعات کاري، رياست،‌ کارکنان، مختصر امکانات کتابخانه معرفي شده است.
سطح دسترسي: براي عموم قابل مشاهده، ايجاد و ويرايش فقط براي مديران کتابخانه ها
 
مطالب: اطلاعات شخصي، سابقه کاري کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه. 
سطح دسترسي: مشاهده،‌ايجاد و ويرايش فقط براي کتابداران و هر فرد فقط اطلاعات خودش را مي بيند.
 
 مطالب: مستندات آموزشي توليد شده توسط کتابداران دانشگاه.
سطح درسترسي: براي عموم قابل مشاهده، ايجاد و ويرايش براي کتابداران و هر فرد تنها اطلاعات خود را مي تواند ويرايش کند.
 
 مطالب: رزومه کتابداران دانشگاه.
سطح دسترسي: مشاهده، ايجاد و ويرايش براي کتابداران و هر فرد تنها اطلاعات خود را مي تواند مشاهده و ويرايش کند.
 
 مطالب: اطلاعات فيشهاي جريمه ديرکرد منابع کتابخانه.
سطح دسترسي:مشاهده، ايجاد و ويرايش براي کتابداران و هر فرد تنها اطلاعات خود را مي تواند مشاهده و ويرايش کند.
  
 مطالب:اطلاعات فيشهاي جريمه ديرکرد منابع کتابخانه.
سطح دسترسي:مشاهده، ايجاد و ويرايش براي کتابداران و هر فرد تنها اطلاعات خود را مي تواند مشاهده و ويرايش کند.
  
 
 
 
 
 
لاگ بوک رزوانه کتابداران