ظرفيت تشويقي

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 30 فروردين 1394 08:43

 

در اين خصوص در جلسه شوراي پژوهشي 147 دانشكده تاريخ 20/9/90 عنوان شد كه در صورتي كه استاد راهنما، پايان نامه هاي سه سال گذشته تحت راهنمايي خود را در مجلات علمي پژوهشي به چاپ رسانده باشد، با ارائه مستندات (فايل pdf مفاله و فرم تكميل شده)،  ظرفيت تشويقي راهنمايي پايان نامه بر اساس نوع مقاله و طبق جدول زير در سال آتي به ايشان تعلق مي گيرد و IF به عنوان ضريب تاثير در نظر گرفته خواهد شد كه به ازاء هر IF=2  يا بيشتر به هر IF، 0.25 اضافه خواهد شد. همچنين پيشنهاد شد كه اطلاع‌رساني مناسب انجام شود تا در مقالات مستخرج از پايان‌نامه‌هاي دانشجوئي در بخش Knowledgment مقاله مشخص شود كه اين مقاله مستخرج از پايان‌نامه دانشجوئي بوده و شماره تز و شماره گرنت در اين بخش ذكر گردد. اصلاحات مدنظر در خصوص ماده 22 آئين‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

 

شماره

نوع مقاله

ظرفيت تشويقي

1

مقالات ايندكس شده در

ISI, PubMed, Index Medicus, Medline, Cochrane

0.75

2

مقالات ايندكس شده در

Biological Abstract, Embase, Chemical Abstract, Scopus

0.5

3

مقالات ايندكس شده در سايت هاي تخصصي

Emro, SID,  Iranmedex, Copernicus,  Psycinfo, Cinahal

0.25

4

ساير مقالات در مجلات علمي-پژوهشي تخصصي فارسي/ انگليسي كه در سايت هاي فوق ايندكس نشده باشند

0.125

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بر اساس امتيازات كسب شده ظرفيت تشويقي به صورت زير محاسبه مي‌شود.

الف)  تا سقف 1 امتياز: يك ظرفيت تشويقي پايان نامه پزشكي عمومي

 ب)  تا سقف 1.75 امتياز(يكي از موارد زير):

·         2 ظرفيت تشويقي پايان نامه پزشكي عمومي

·          يك ظرفيت تشويقي پايان نامه كارشناسي ارشد/ تخصص

ج) تا سقف 2.5 امتياز (يكي از موارد زير):

·        3 ظرفيت تشويقي پايان نامه پزشكي عمومي

·        يك ظرفيت تشويقي پايان نامه كارشناسي ارشد/تخصص و يك ظرفيت تشويقي پايان نامه پزشكي عمومي

·        يك ظرفيت تشويقي پايان نامهPhD

·         يك ظرفيت تشويقي پايان نامه فوق تخصص