واحد امور جذب هيات علمي

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 31 فروردين 1394 07:39

 

 
شرح وظایف واحد امور جذب اعضای هيأت علمي : 

- انجام امور مرتبط به نیاز سنجی اعضاي هيأت علميمورد نياز دانشکده،

- انجام امور مرتبط به فراخوان اعضاي هيأت علمي،

- انجام امور مرتبط با جذب اعضاي هيأت علمي متقاضی استخدام،  

- طرح لایحه نیروی انسانی و اعضاي هيأت علمي افتخاري و بازنشسته. 
 
 
 

مشهد، ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، ,واحد جذب معاونت امور هيات علمي تلفن: 8002519 0511 پست الكترونيك: famed[at]mums.ac.ir