واحد بایگانی دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 10 مرداد 1395 09:01

 

 
 
مسئول واحد: حسن صدقی Sedghish1[at]mums.ac.ir 145

بایگان :

وحید سلیمانی خیبری

محمد تیموری

 SoleymaniV1[at]mums.ac.ir 146

شرح وظایف

  • بایگانی و نگهداری و بازیابی کلیه نامه و پرونده ها