واحد کارپردازی دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 08:01

 

 
 
مسئول واحد: مهدی نادری راد Naderim2[at]mums.ac.ir 126
کارپرداز : کاظم طاهریان Taherianka2[at]mums.ac.ir 124

شرح وظایف

  • استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
  • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد
  • تهیه و تنظیم صورتمجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
  • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی