واحد انبار- امین اموال دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 07:59

 

 
 
 امین اموال : مصطفی نادروردی Naderverdim1[at]mums.ac.ir 457
انباردار: علی آثم   456

شرح وظایف

  • استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
  • ثبت و صدور نامه هاى صادره
  • نظارت بر اجناس و اموال خریداری شده از طرف کارپردازی و کنترل نمودن آنها 
  • صادر نمودن رسید انبار و حواله انبار اموالی و مصرفی و تحویل دادناموال های فوق به درخواست کنندگان 
  • نظارت کلی بر جابجایی اموال و اجناس موجود در انبار مصرفیواموالی به افراد و کارکنان با دستور مقامات ذیربط دانشکده ودر نظر گرفتن پلاک اموال به کالاهای اموالی و نصب برچسب بر روی کالاهای فوق و ثبت مشخصات کالاها در کامپیوتر و دفاتر کل 
  • انتقال اموال خریداری شده جهت گروه های مستقر درواحد های مختلف دانشگاه و تنظیم صورتحساب و سند انتقال آنها 
  • تنظیم فرمهای 16 اتاقها و تحویل نمودن اموال به افراد مستقر در هراتاق و تشکیل پرونده برای هر یک از کارمندان اعم از رسمیو هیات علمی و غیره 
  • تسویه حساب نمودن با هریک از کارمندان به هر دلیل اعم از بازنشستگی ، انتقال و ... 
  • درخواست خرید نمودن کالاهای اموالی و مصرفی مورد نیاز دانشکده
  • ثبت رسیدها و حواله ها در نرم افزار نظام نوین و اکسل و دفاتر کل