واحد نقلیه دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 08:01

دانشکده پزشکی امور اداری دانشکده پزشکی واحد نقلیه

مسئول واحد: محمد حسین شالچیان Shalchianm1[at]mums.ac.ir 130
راننده : حسن ایزدخواه IzadkhahH1[at]mums.ac.ir 130
راننده : قاسم اخلاصی   130
راننده : مهرداد جوادی   130

 


شرح وظایف :