واحد دبیرخانه دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 10 مرداد 1395 09:09

دانشکده پزشکی امور اداری دانشکده پزشکی واحد دبیرخانه

مسئول واحد: فاطمه حسینی hosinif2[at]mums.ac.ir 127
اپراتور دبیرخانه: طیبه طوسی Tosit2[at]mums.ac.ir 122
اپراتور: صادق عبدالهی AbdollahiS1[at]mums.ac.ir 129
اپراتور: محمد حسین داوری DavariMH1[at]mums.ac.ir 123
تایپیست: سیمین نیک پور NikpourS2[at]mums.ac.ir 507
اپراتور : تکتم عربی Aarabit2[at]mums.ac.ir 132

 


شرح وظایف  :

  • ثبت و صدور نامه هاى صادره
  • ثبت نامه هاى وارده تايپ و تكثير نامه ها
  • ارسال مراسلات داخل اداره و خارج از اداره و شهرستان ها از طريق اداره پست