واحد کارگزینی دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 08:01

 

 
مسئول واحد: ابوالقاسم غفاری GhaffariA1[at]mums.ac.ir 520
کارگزین : زهره غزنوی Ghaznaviz1[at]mums.ac.ir 128
کارگزین هیات علمی : فاطمه کتايون يغمايي YaghmaeeFK1[at]mums.ac.ir 523
کارگزین هیات علمی :فرشته جواهرکلام JavaherkalamF1[at]mums.ac.ir 524

شرح وظایف

 • رسيدگى به فرمهاى پروژه استخدامى به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها
 • تهيه پيش نويس هاى كارگزينى از قبيل پيش نويس احكام انتقال ترميم حقوق ، مرخصى ، معذوريت ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن به اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
 • تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامى و صورت پردازى از اوراق طبق دستور مقام ما فوق
 • رسيدگى به پيشنهادات و تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام ، تبديل وضع استخدامى ، ترفيع ، بازنشستگى و تعيين برقرارى حقوق بازنشستگى و يا وظيفه
 • انجام امور مربوط به تعاون بيمه و رفاه كارمندان
 • برنامه ريزى و تمشيت و سرپرستى امور مختلف كارگزينى
 • اجراى خط مشى تعيين شده و اتخاذ تدبير لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر
 • استخدام و معرفى كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 • تهيه ضوابط و دستور العمل هاى لازم
 • شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف
 • پيش بينى احتياجات پرسنلى سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
 • مطالعه قوانين و مقررات استخدامى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى قوانين و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جارى
 • تهيه گزارشات لازم