رياست دانشکده پزشکي

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 بهمن 1392 14:16دکتر علي رضا خويي

رئيس دانشکده پزشکي

متخصص آسيب شناسي

آدرس:مشهد مقدس بلوار وكيل آباد كوي پرديس دانشكده پزشكي مشهد


تلفن:8828556-0511 نمابر: 8828560-0511