اخذ تعهد رعایت الزامات قانونی دوره های آموزشی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 12:28

قابل توجه کلیه پرسنل محترم مشمول دوره های آموزشی ( رسمی – پیمانی – تبصره 3 – تبصره 4)

پیرو تبصره 2 بند 7 بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان به شماره  98298/95 مورخ 27/2/95 با موضوع اخذ تعهد از کارکنان شاغل در هر حوزه مبنی بر رعایت الزامات قانونی مصوب شده در کمیته آموزش و توانمند سازی و جلوگیری از بروز مشکلات در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی توسط رابطین محترم آموزش کارکنان به پیوست "  فرم تعهد نامه "  جهت تکمیل بحضور ارسال می گردد. خواهشمند است پس از پرینت و تکمیل فرم نسبت به تحویل آن لغایت تاریخ 31/3/95 به رابط آموزشی دانشکده ( خانم زارع ) اقدام نمایید.