تمدید اطلاعیه تشکیل شورای مشورتی کارکنان

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 12:28

بسمه تعالی

تمدید اطلاعیه تشکیل شورای صنفی کارکنان دانشکده پزشکی پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص تشکیل شورای صنفی کارکنان به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات هریک از رده های مختلف کارکنان خواهشمند است کارکنان محترم شاغل در هر قشر و گروه، اعم از انتظامات، خدمات، مسئولین دفاتر، کارشناسان آموزش، نیروهای مشمول طرح و نمایندگان کارکنان به تفکیک (رسمی، پیمانی، قراردادی تبصره 3، قراردادی تبصره 4) می توانند نماینده منتخب خود را طی صورت جلسه ای امضاء شده توسط اکثریت، لغایت 27/3/95 به روابط عمومی دانشکده معرفی نماین