امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ردیف  گروه های آموزشی روتیشن ها
1  ارولوژی  پاتولوژی ( یک ماه ) - زنان ( یک ماه  )- نفرولوژی ( یک ماه ) - اطفال بیمارستان دکتر شیخ  (دوماه )
2  بیماریهای داخلی قلب ( دوماه ) نورولوژی ( یک ماه ) - عفونی ( دو ماه ) - پوست ( یک ماه ) -مسمومین- رادیولوژی ( یک ماه ) - طرح ( یک ماه )  
3  بیماریهای عفونی  یک بار در کل دوره :  پوست - اطفال- هماتولوژی- رادیولوژی - پیوند ( بیمارستان منتصریه) 
4 بیماریهای قلب وعروق    یک بار در کل دوره :  اطفال (یک ماه)- جراحی قلب (یک ماه )- پزشکی هسته ای  ( 15 روز ) - طرح (یک ماه )
5  بیماریهای کودکان بخشهای پوست،روانپزشکی،تروما،سوختگی،رادیولوژی،جراحی،گوش وحلق وبینی،چشم،واکسیناسیون ودرمانگاه کودکان روتیشن های اکسترایی بوده که دستیاران درصورت اتمام روتیشن های اصلی به انتخاب خودشان می توانند حداقل یکی از این بخش هارا بگذرانند. 
6  بیماریهای مغزو اعصاب یک بار در کل دوره :روانپزشکی (دوماه )- رادیولوژی (یک ماه )- اطفال (یک ماه ) - داخلی شامل غدد- روماتولوژی وخون ( دو ماه )-نروسرجری (یک ماه ) طرح (یک ماه ) 
7  ارتوپدی ارتوپدی 
8  آسیب شناسی سرجیکال - سرولوژی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- انگل شناسی- هماتولوژی 1  ( در هردومرکز) - کنترل کیفی مایعات- ایمنولوژی- مولکولارپاتولوژی- هماتولوژی 2- بانک خون- سیتولوژی سرجیکال - سرجیکال- بیوشیمی- میکروبیولوژی- ویرولوژی- هورمون شناسی- کنترل کیفی مایعات- هماتولوژی 2- انعقاد- بیوشیمی- میکروبیولوژی- انگل شناسی- بانک خون- روتیشن توافقی
9  بیهوشی زنان (یک ماه)- جراحی اعصاب (یک ماه)- ارولوژی (یک ماه)- اورژانس (یک ماه) - خارج اتاق عمل (یک ماه)- جراحی قلب باز (یک ماه)- جراحی اطفال (یک ماه)- توراکس (یک ماه) جراحی چشم (یک ماه) - گوش وحلق (یک ماه)- آی سی یو (دوماه)- جراحی قلب باز (یک ماه) - جراحی عمومی (دوماه) - چشم (یک ماه)- گوش وحلق (یک ماه)- ای سی یو (دوماه)- جراحی اعصاب (یک ماه)- توراکس (یک ماه)- خارج اتاق عمل (یک ماه)- اورژانس (یک ماه)- جراحی اطفال (یک ماه)- اطفال (یک ماه) - زایمان بی درد (دوماه)- طرح (یک ماه)- جراحی عروق (یک ماه)- جراحی فک (یک ماه)- نهایی کردن کار پژوهشی (یک ماه)- درد (3ماه)-آی سی یو (دوماه)-جراحی عمومی (5ماه)-  قلب (یک ماه)- ریه (یک ماه)- ارتوپدی (دوماه)- زنان (دوماه)- ارولوژی (یک ماه)- جراحی عمومی (5ماه)- قلب (یک ماه)- ریه(یک ماه)- ارتوپدی(دوماه)-زنان(دوماه)-ارولوژی(یک ماه) 
10 رادیوانکولوژی داخلی (یک ماه) -   آسیب شناسی ( یک ماه )- رادیولوژی (یک ماه)
11  پوست درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته- درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته- درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته- درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته 
12  جراحی مغزواعصاب جراحی مغزواعصاب- میکروسرجری (یک ماه) - پاتولوژی (یک ماه)  
13  رادیولوژی درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته- درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته- درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته- درماتوپاتولوژی ( هرسال یک ماه)- جراحی پلاستیک (دوماه)- داخلی ( یک ماه)- قارچ شناسی (دوهفته)- لیزر وفتوتراپی (یک ماه)- جذام یاعفونی یا ایمنولوژی (دوانتخاب) هرکدام دوهفته 
14 پزشکی اجتماعی  پزشکی اجتماعی 
15  چشم پزشکی درمانگاه عمومی- اورژانس- قرنیه (4ماه)- استرابیسم (4ماه)- شبکیه (4ماه)- قرنیه (5ماه)- استرابیسم (4ماه)- شبکیه (3ماه)- قرنیه (3ماه)- استرابیسم (2ماه)- شبکیه (یک ماه)- طرح (یک ماه) 
16 روانپزشکی  سوء مصرف مواد- اطفال- سالمندان- جامعه نگر- سوء مصرف مواد- اطفال- سالمندان- جامعه نگر- نورولوژی 
17 طب کار ریه (2ماه)- روماتولوژی (2ماه)- ژنرال (یک ماه)- سم شناسی بالینی (یک ماه)- گوش وحلق (یک ماه)- کلینیک خواب (2 ماه)- پوست (2ماه)- رادیولوژی (یک ماه)- ریه (2ماه)- روماتولوژی (2ماه)- ژنرال (یک ماه)- سم شناسی بالینی (یک ماه)- گوش وحلق (یک ماه)- کلینیک خواب (2 ماه)- پوست (2ماه)- رادیولوژی (یک ماه)- ریه (2ماه)- روماتولوژی (2ماه)- ژنرال (یک ماه)- سم شناسی بالینی (یک ماه)- گوش وحلق (یک ماه)- کلینیک خواب (2 ماه)- پوست (2ماه)- رادیولوژی (یک ماه)
18 پزشکی هسته ای پزشکی هسته ای- رادیولوژی (3ماه)- داخلی (9 هفته)- رادیوتراپی انکولوژی (یک ماه)- قلب وعروق (3 هفته)- جراحی عمومی (2هفته)- ارولوژی وپیوندکلیه (2هفته)- نفرولوژی اطفال (2هفته)- ارتوپدی (یک هفته)- عفونی (یک هفته)- CT,MRI (3ماه)
19 زنان وزایمان مراقبتهای ویژه- پزشکی قانونی- بیهوشی- آسیب شناسی- ژنتیک- رادیولوژی- نازایی- انکولوژی زنان- جراحی زنان
20 طب اورژانس بیهوشی (2ماه)- نورولوژی (یک ماه)- زنان( 15 روز)- رادیولوژی (15روز)- چشم (15 روز)- گوش وحلق (15 روز)- مسمومین (یک ماه) - اطفال ( یک ماه)- قلب (یک ماه)- طرح (یک ماه)- جراحی بخش سوختگی (یک ماه)- ICUداخلی  (یک ماه)-ICU  اطفال (یک ماه )
21 گوش وحلق وبینی گوش وحلق وبینی
22 جراحی عمومی عروق ( 4ماه)- توراکس (2ماه)- جراحی اطفال (2ماه)- تروما مرکزطالقانی (2ماه)- جراحی پلاستیک (یک ماه)- زنان (یک ماه)- ارولوژی (یک ماه) - رادیولوژی (یک ماه)
23 پزشکی خانواده کل دوره روتیشن چرخشی

 

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid-19