تشکلات دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

//
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                       
 
 
       

 

 
 
 
1جـامعه اسـلامی دانشجـویان
 

                  تاریخ تاسیس:1368

                    تاریخ آخرین انتخابات:3/3/91
 
 
 
 
                                 *زمینه فعالیت تشکل عبارتست از:

                         فرهنگي،سياسي

                        *درحال حاضر تعداد اعضاء فعال 35 نفرمی باشد.

                        *نشانی دفتر مرکزی : دانشکده پزشکی

                        *دبیرتشکل: قاسم امینی- رشته پزشکی

                        * مسئول دفتر دانشکده پزشکی : علی عـرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما