مراحل دفاع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

 

 

              مراحل دفاع پزشکی عمومی              

 

 

 

 

             مراحل دفاع تخصص و فوق تخصص               

 

 

 

             

                                        مراحل تسویه حساب                                

                   

 

 

 

 

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)