هیات رئیسه دانشکده پزشکی

دکتر علی طلائی

استاد گروه روانپزشکی
ایمیل: TalaeiA[at]mums.ac.ir
تلفن: 107-38002104 - 051

رئیس دانشکده پزشکی

معاون پژوهشی

دکتر ملیحه دادگر مقدم
 استادیار پزشکی اجتماعی
ایمیل :DadgarMM[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002496
دکتر هوشنگ رفعت پناه

استاد گروه ایمن شناسی
ایمیل: RafatPanahH[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002107

 

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش تخصص و فوق تخصص

دکتر علی شعیبی
استادیار بیماری های مغز و اعصاب
ایمیل: ShoeibiA[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002107
دکتر لحیا افشاری صالح
استاد یار طب کار
ایمیل: AfshariSL[at]mums.ac.ir
تلفن: 38002106
 

معاونت دانشجویی - فرهنگی

معاونت پزشکی عمومی

دکتر مریم صاحباری
دانشیار گروه داخلی 
ایمیل: sahebarim@mums.ac.ir
تلفن: 38002153
  • تماس با ما