"" تاریخ شفاهی ""

دکتر سید احمد ثاقبی

استاد پیشکسوت و رئیس اسبق دانشکده پزشکی

موضوع: اقدامات و برنامه های دوران مدیریت ایشان در دهه 60 در راستای تدوین تاریخ شفاهی دانشکده پزشکی

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)