امور اداری دانشکده پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دانشکده پزشکی امور اداری دانشکده پزشکی

 معرفی ریاست امور اداری و امور عمومی

  • نام و نام خانوادگی: دکتر یگانه حشمتی
  • مدرک تحصیلی:
  •  :: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
  •  :: دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

معرفی واحدهای زیر مجموعه

 

 
   

 

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)