سامانه‌های الکترونیک گروه توسعه آموزش پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سامانه های مربوط به اعضا محترم هیات علمی 

 فعالیت های نوآورانه آموزشی
 ثبت فعالیتهای کمیت تدریس
مربوط به فرآیند ارتقا اعضا محترم هیات علمی
نظرسنجی از مدیران محترم گروه

سامانه های مربوط به دانشجویان محترم 

 (لاگ بوک مقاطع پزشکی عمومی و تخصصی)
 سامانه سلام
 سامانه سلام
 سامانه سلام
 سامانه سلام

 

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)