امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

----------------------------------------------------------------------------

دکتر مسعود ملکی

استاد گروه پوست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

سوابق اجرایی: 

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی مشهد 

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی بیرجند

عضو هیات بورد تخصصی پوست

مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

عضو حقیقی شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی مشهد

----------------------------------------------------------

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)